PrimärvårdsKvalitet speglar bredden i primärvården

PrimärvårdsKvalitet visar hur bred verksamheten i primärvården faktiskt är

- både vad gäller patienter och professioner. Kvalitetsdata för såväl infektionssjukdomar, rehab som kroniska sjukdomar tillgängliggörs. Särskilt viktiga patientgrupper uppmärksammas genom indikatorerna för samsjuklighet, kontinuitet och sköra äldre.

Senaste Resurser